Algemene informatie

Rechtsvorm

Janzing Brink Schipperus advocaten | mediation is de handelsnaam van de maatschap die wordt gevormd door Janzing Advocatenpraktijk BV, Brink Advocatenpraktijk BV en Caren Schipperus Advocaat BV. De maatschap is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 56378386.

Advocaten

Bij het kantoor werken vijf advocaten, mr. F.E.J. Janzing, mr. W.G.M. Brink, mr. C.J. Schipperus, mr. M.M.P. Gerrits en mr. P.J. van Goor. Zij zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94 2596 XM Den Haag, +31703353535 info@advocatenorde.nl.

Bezoekadressen

Het kantoor heeft een hoofdvestiging aan de Kasteellaan 28 6602 DE in Wijchen en een nevenvestiging (op afspraak) aan de James Wattstraat 100 1079 DM in Amsterdam (ten kantore van RS Finance). Het kantoor aan de Kasteellaan is op loopafstand van NS station Wijchen. Parkeren is gratis, meestal voor de deur (denk aan de blauwe schijf). Op donderdagochtend is de weekmarkt, het is dan lastiger een parkeerplek te vinden. De James Wattstraat is op loopafstand van NS Station Amsterdam Amstel. Parkeren is gratis, mits van te voren gereserveerd.

Tel: +31246411555
Fax: +31246416287
Email: info@jbs-advocaten.nl

BTW nummer

BTW: NL852097517B01

Toepasselijke wet- en regelgeving

Advocaten dienen zich te houden aan de Advocatenwet en daarop gebaseerde Verordeningen en Regels, die zijn te vinden op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten. Daar vindt u ook de gedragsregels die van invloed zijn op de relatie met u, maar ook gelden tussen advocaten onderling.

Algemene voorwaarden

Kennismaking en offerte

Een kennismakingsgesprek van een half uur is kosteloos. Op uw verzoek, kan voorafgaand aan de opdrachtverstrekking, een offerte worden uitgebracht waarin geschatte tijd en te maken kosten in beeld worden gebracht.

Opdrachtbevestiging

De advocaat aan wie u vraagt om uw belangen te behartigen, zal in juridische zin de opdracht bevestigen namens de maatschap Janzing Brink Schipperus advocaten | mediation. De advocaat die de opdracht bevestigt, is uw contactpersoon en binnen het kantoor de dossierbehandelaar.

Iedere opdracht wordt op maat per cliënt bevestigd. De volgende algemene voorwaarden maken deel uit van de opdrachtbevestiging.

Werkzaamheden worden verricht tegen een uurtarief dat wordt vermeerderd met 6% kantoorkosten en BTW. Denkt u dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp? Neem dan contact op met het Juridisch Loket (+319008020) om een doorverwijzing te vragen naar de advocaat van uw keuze. In dat geval is alleen de eigen bijdrage verschuldigd en eventueel kosten van uittreksels en griffierecht als het tot een procedure komt. Met het diagnosedocument van het Juridisch Loket kan uw advocaat gefinancierde rechtshulp voor u aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door de Raad voor Rechtsbijstand en wordt direct in rekening gebracht. De eigen bijdrage moet zijn betaald voor of uiterlijk tijdens de eerste bespreking met de advocaat tenzij daarover met u andere afspraken worden gemaakt. De eigen bijdrage is ten alle tijden verschuldigd ook als u besluit de opdracht te beëindigen.

In alle gevallen wordt u door uw advocaat geïnformeerd over de te verwachten kosten van de door u gevraagde dienstverlening. Deze kostenindicatie bindt de advocaat alleen, als met u een vaste prijs wordt afgesproken, hetgeen mogelijk is als uw kwestie zich daarvoor leent. Uw advocaat zal u tussentijds informeren indien de werkelijke kosten de geraamde kosten overschrijden.

De kantoorkostenopslag dekt porti, telefoonkosten en andere kleine kosten die niet gemakkelijk verbijzonderd kunnen worden. Eventuele kosten die gemaakt worden voor uittreksels uit het Kadaster, of de Kamer van Koophandel, legeskosten, betekeningskosten en griffierechten worden gespecificeerd doorbelast op de declaratie. Declaraties worden zoveel mogelijk digitaal verzonden. Ze zijn voorzien van een duidelijke specificatie waarin tijd en verrichtingen zijn terug te vinden. De betalingstermijn is 14 dagen.

Opzeggingsmogelijkheid

De overeenkomst van opdracht is door u op ieder gewenst moment op te zeggen. De advocaat kan de opdracht niet opzeggen, tenzij er sprake is van een gewichtige reden zoals een vertrouwensbreuk. Het bepaalde in artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

Betrokkenheid collega's

Het is mogelijk dat – wegens interne werkverdeling – de advocaat aan wie u de opdracht heeft verstrekt, bij de dienstverlening aan u ook een collega betrekt. Dit komt de kwaliteit van de dienstverlening ten goede, zonder dat u daardoor extra kosten heeft.

Aansprakelijkheid en verzekering

Voor alle advocaten is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij HDI Gerling, polisnummer VBA1601163. De polis van deze verzekering is voor u op eerste verzoek in te zien. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het bedrag dat in voorkomend geval door de verzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico. De dekking van de verzekering is territoriaal begrensd tot Nederland.

De maatschap is verzekerd voor schade als gevolg van beroepsfouten met een hoofdlimiet van één miljoen euro per aanspraak en twee miljoen euro per contractjaar. De bedrijfsaansprakelijkheid is beperkt tot twee-en-een-half miljoen euro per aanspraak en vijf miljoen per contractjaar.

Klachtregeling

Het kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Indien u op enig moment een klacht zou hebben over de dienstverlening en u daar met uw advocaat niet uitkomt, dan geldt één van de vennoten als klachtenfunctionaris. Leidt diens tussenkomst niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u uw klacht aan de Geschillencommissie voorleggen. De klachtenfunctionaris zal u dan informeren over de wijze van behandeling.

Kantoorhandboek

Alhoewel iedere advocaat zijn of haar eigen werkwijze heeft, zijn een aantal processen gestandaardiseerd in een kantoorhandboek. Dat kunt u inzien op www.advocatengilde.info.